Lesnícke činnosti Účtovníctvo Kontakt
Untitled Document

Účtovníctvo

Chcete sa zbaviť starostí v oblasti účtovníctva? Zverte ho do našich rúk.

Jednoduché účtovníctvo

 • Spracovanie účtovných dokladov (prijaté/vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidenica vydaných / prijatých faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Kniha sociálneho fondu
 • Evidencia investičného majetku
 • Evidencia dane z pridanej hodnoty
 • Zostavenie daňového priznania pre DPH
 • Ročná účtovná závierka
 • Invertarizácia majetku a záväzkov
 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO

Podvojné účtovníctvo

 • Spracovanie účtovných dokladov (prijaté/vydané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady)
 • Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • Evidenica vydaných / prijatých faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Kniha sociálneho fondu
 • Evidencia investičného majetku
 • Zostavenie odpisových plánov
 • Evidencia dane z pridanej hodnoty
 • Zostavenie daňového priznania pre DPH
 • Ročná účtovná závierka
 • Invertarizácia majetku a záväzkov
 • Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO
 • Spracovanie vnútropodnikovej smernice

Spracovanie miezd

 • Vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • Vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti
 • Vyhotovenie dohody o vykonaní práce
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie vyplatených listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Spracovanie mesačných výkazov
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vyhotovenie podkladov pre výpočet PN (malý závod)
 • Výpočet PN (veľký závod)
 • Vystavenie potrvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zdaniteľných preddavkov na daň z príjmov zo závyslej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závyslej činnosti
 • Vypracovanie ročného hásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závyslej činnosti

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás.
Created by GOOD STYLE
GOOD STYLE - stránky v dobrom štýle